Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Aktiviteti i Dites

.page-heading .page-title{display:none!important;}

Biznesi dhe Sfidat me Pandemine.

 

Pandemia eshte një shpërthim i një sëmundjeje që shfaqet në një zonë të gjerë gjeografike dhe prek një përqindje jashtëzakonisht të lartë të popullatës.

Nuk ka dyshim se Pandemia shkakton dëme në bizneset në të gjithë botën.

Ne gjendjen e Pandemise – jo vetëm që ekziston problemi i një ulje (ose, në disa raste, një rritje të mprehtë) të kërkesës për produkte ose shërbime, por ekziston edhe problemi se si të organizohet një kompani për të ofruar produktet dhe shërbimet e tyre në situaten e Pandemise.

Nga pikëpamja e operacioneve të biznesit, për shumicën e kompanive do të thotë qe:

(1) klientët ose punonjësit nuk mund të arrijnë tek kompania,

(2) klientët ose punonjësit mund të arrijnë tek kompania, por kanë frikë për shëndetin e tyre.

Për të adresuar problemin e parë, kompanitë duhet të reagojnë në mënyrat e mëposhtme.

Shmangje kontaktet fizike me klientët dhe punonjësit duke përdorur mjete elektronike të komunikimit;

Te kërkojnë punonjësve të tyre të përdorin vende alternative për të punuar, kryesisht nga shtëpitë e tyre ose vendet e tjera të largëta;

Te përdorin kanale alternative për shpërndarjen e produkteve të tyre përmes shërbimeve logjistike dixhitale.

Sidoqoftë, duke bërë këto ndryshime, kompanitë përballen me disa sfida:

-Duke ndryshuar në mënyrë drastike mënyrën e funksionimit të biznesit të tyre, rrezikohet vazhdimësia e operacioneve të tyre.

-Duke hyrë në të dhënat nga pajisjet private të punonjësve dhe shtëpitë e tyre,

-Duke përpunuar të dhëna përmes ofruesve të ndryshëm të shërbimit “cloud” dhe partnerëve logjistikë, siguria e informacionit është gjithashtu e rrezikuar.

Më në fund, kjo mënyrë e re e të bërit biznes kërkon lloje të ndryshme aftësish si nga punonjësit ashtu edhe nga partnerët në zinxhirin e furnizimit, kështu që cilësia e ofrimit të produkteve dhe shërbimeve është e rrezikuar.

Për të adresuar problemin e dytë -shëndeti dhe siguria – kompanitë duhet të pershtasin pajisjet mbrojtëse për stafin e tyre dhe të prezantojnë rregulla për distancimin shoqëror. Sidoqoftë, nëse kjo po bëhet në mënyrë të duhur, atehere kjo do të kënaqte klientët dhe partnerët e tyre.

Si mund qe, Biznesi te perfitoje nga Standartet ISO ne kushtet e nje Pandemine

Standardi ISO 22301 përshkruan se si të zhvilloni sistemin e menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit – përcakton që ju duhet të vlerësoni rreziqet që mund të prishin operacionet dhe zinxhirin tuaj të furnizimit, të analizoni sa shpejt ju duhet të rikuperoni për të shmangur dëme të mëdha, dhe cilat burime keni nevojë për një rikuperim. Bazuar në këtë informacion, duhet të kërkoni zgjidhje që do t’ju mundësojnë të rikuperoheni dhe të hartoni një plan të vazhdimësisë së biznesit në një pandemi. Pra, për të vazhduar me sukses operacionet tuaja, do të duhet të analizoni se cilat njerëz, pajisje, të dhëna, lëndë të para, palë të treta, etj. ju duhen dhe sa shpejt ju nevojiten ato, të përcaktoni si t’i merrni ato dhe të përshkruani hapat për të filluar përdorimin e ato. Për atë qëllim, ju duhet të bëni vlerësimin e rrezikut dhe analizën e ndikimit të biznesit, të zhvilloni strategjinë e vazhdimësisë së biznesit dhe të shkruani planin pandemik për biznesin tuaj. 

Standarti ISO 27001 i sigurisë së komunikimeve dhe të dhënave është që përshkruan se si të zhvilloni sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit – përcakton se: së pari, ju duhet të zbuloni se cilat incidente të mundshme mund të ndodhin, dhe më pas të përcaktoni cilat lloje të masave mbrojtëse ju duhet të zbatoni në mënyrë që të parandaloni shkeljet e të dhënave . Pra, për punonjësit që punojnë nga shtëpia, duhet të analizoni se cilat lloje të incidenteve mund të ndodhin me të dhënat e ruajtura në kompjuterët e tyre dhe të komunikohen përmes Internetit. Pasi ta dini këtë, vetëm atëherë mund të vendosni nëse nga punonjësit tuaj do të kërkohet të përdorin VPN, fjalëkalime komplekse, të dhëna encrypt, të përdorni vetëm shërbime cloud të paracaktuara, të kopjoni rregullisht te dhënat, etj. Më në fund, ju duhet t’i dokumentoni ato rregulla përmes politikat dhe të Sigurisë së IT-së. 

 

Standarti ISO 9001 i menaxhimit cilesor të produkteve dhe shërbimeve që, pershkruan se si të zhvilloni sistemin e menaxhimit të cilësisë – përveç të tjerash, përcakton që ju duhet të menaxhoni stafin tuaj në kushte te reja, për punën që ata kryejnë, dhe ju duhet të zgjidhni furnizuesit dhe partnerët tuaj me shumë kujdes. Pra, duhet të analizoni se cilat lloje aftësish janë të nevojshme për operimin e biznesit tuaj në këtë situatë të re, dhe në mënyrë sistematike të filloni trajnimin e stafit tuaj – kjo mund të lidhet me kanale të reja komunikimi që po përdorni me klientët tuaj ose brenda kolegëve tuaj, si të të punojë në distancë në një mënyrë efektive dhe të sigurt, si të punosh në vend duke respektuar rregullat e distancës sociale, etj. Për furnitorët dhe partnerët, ju duhet të krijoni kritere të qarta në mënyrë që të jeni në gjendje të zgjidhni vetëm ato që nuk do të rrezikojnë zinxhirin tuaj të furnizimit – për shembull, zgjidhni vetëm ato që kanë rregulla të rrepta për shëndetin dhe sigurinë, që kanë trajnuar njerëz në distancimin shoqëror , që kanë zhvilluar kanale të komunikimit në internet, etj 

Standarti ISO 45001 per shëndetin dhe sigurisë është një standard që përshkruan se si të krijoni një Sistem të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (OHSMS), që ju ndihmon të shkoni përtej përmbushjes së ligjeve dhe rregullave të shëndetit dhe sigurisë dhe të punoni drejt përmirësimit të shëndetit dhe sigurisë, në vendin tuaj të punës, ne kushte te reja. Ndoshta aspekti më i rëndësishëm i kërkesave ISO 45001 që mund të ndihmojnë në një pandemi është identifikimi i rreziqeve dhe rreziqeve të tyre të shoqëruara, në mënyrë që ata të kontrollohen për të përmirësuar shëndetin dhe sigurinë. Ky identifikim i rrezikut bëhet më së miri duke përdorur njohuritë e fuqisë punëtore tuaj për të gjetur zgjidhjet më të mira. Përdorimi i njerëzve tuaj do t’i bëjë ata të sigurt, në mënyrë që ata të mos kenë frikë të punojnë në ambientet e kompanisë, por kjo besim do të reflektohet edhe tek klientët tuaj, të cilët nuk do të kenë frikë të kontaktojnë me punonjësit tuaj.

Por, “cilat janë rreziqet me të cilat përballemi në çdo proces, dhe ku mund t’i zvogëlojmë këto rreziqe në këtë krizë”? Gjatë një Pandemie, kjo mund të ndihmojë me identifikimin e shpejtë dhe zbatimin e ndryshimeve që ju duhet të bëni për të qëndruar të sigurt në punë, të tilla si distanca sociale në vendin e punës, mjetet e pastrimit, vendosja e njoftimeve, për të shmangur shumë persona që vijnë në kontakt, dhe përgatitjen e zëvendësimeve për të qenë në gjendje të kryejnë role të reja ose punë të reja në rast se dikush duhet të qëndrojë në shtëpi. Kur njerëzit ndjehen të sigurt, ata do të punojnë më mirë – në disa raste, produktiviteti do të jetë edhe më i mirë se para pandemisë. Kjo qasje pozitive do të ndihet gjithashtu nga klientët, dhe ata do të fillojnë të preferojnë një kompani të tillë mbi konkurrencën e saj.

Standardet ISO ju ofrojnë gjithashtu transferim njohurish. Standartet ISO ne pergjithesi dhe ISO 22301ISO 27001ISO 9001 dhe ISO 45001 ne vecanti, janë korniza te domosdoshme, që mund të zbatohen në mënyrë efektive edhe në situata të pafavorshme, si ato te pandemise.

Mbi të gjitha, më shumë se 3 milion ndërmarrje në të gjithë botën kanë zbatuar disa nga standardet e menaxhimit ISO dhe, prej tyre, rreth 1.5 milion jane certifikuar. Pra, standardet ISO janë kornizat më të miratuara që i ndihmojnë kompanitë të organizohen më mirë – dhe ato mund të ndihmojnë përballë një pandemie.