Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

MembersAntarësimi

Parts of the Statute : Term 4

The association and the disassociation conditions from Konfindustria Shqiptare

1.1 Any federation, association and juridical person registered in the commercial register of the Tirana Court that exercise their production and services activity, but also exercise other activities as determined at 1.3 term 1, has the right to be member of Konfindustria Shqiptare.

1.2 The members of Konfindustria Shqiptare should accept the statute and the regulation that are approved and deposited at Tirana Court, but also to pay the determined quotas.

1.3. The members of Konfindustria Shqiptare can be members of other associations or different groups, but the rules of these different associations should not be in contrast to the statute of Konfindustria Shqiptare and their activity should be conform to the principles and norms of Konfindustria Shqiptare.

1.4. The right of membership cannot be given to others and those members that are expelled or expelled with their own will, do not have the right to use the core capital of the association.

1.5. Any member of the association has the right to elect and to be elected in the principal body, discuss and to contrast also in judicial way any decision taken by the elected body.

1.6. The member loose the membership in the moment he gives his resignation, when he doesn’t pay the membership quotas, when is condemned by a court decision or when it is verified that he has violated fiscal rules.


To download members application form , click here

Pjesë nga Statatuti: N E N I 4

Kushtet e Pranimit dhe te largimit nga Konfindustria

1.1.Ne Konfindustrine Shqiptare ka te drejte te anetaresohet cdo Shoqate, federate apo person juridik i rregjistruar ne rregjistrin tregtar te Gjykates Tirane qe ushtrojne aktivitetin e tij ne fushen e prodhimit dhe te ofrimit te sherbimeve si dhe te tjere te parashikuar ne piken 1.3 te nenit 1 .
1.2.Anetaret e konfindustrise duhet te pranojne statutin dhe rregulloren e miratuar dhe te depozituar ne Gjykaten e Tiranes si dhe te paguajne kuotat e caktuara .
1.3.Anetaret e konfindustrise mundet te jene anetare te shoqatave dhe te grupimeve te tjera te ndryshme, por rregullat e tyre nuk duhet te jene ne kundershtim me statutin e konfindustrise dhe veprimtaria e tyre te mos jete jo konform normave dhe parimeve te kesaj shoqate .
1.4.E drejta e anetaresise ne shoqate nuk tjetersohet, ato anetare qe perjashtohen ose vetpërjashtohen nuk kane te drejte te pasurohen nga kapitali themelor i shoqates.
1.5.Cdo anetar i shoqates ka te drejte te zgjedhe dhe te zgjidhet ne organet drejtuese, te diskutoj e te kundershtoj edhe ne rruge gjyqsore cdo vendim te marre nga organet e zgjedhura te shoqates.
1.6. Anetari humbet anetarsin kur jep dorheqjen, kur nuk paguan kuotat e anetaresis te percaktuara, kur denohet me vendim gjykata te formes se prere ose kur vertetohet se ka bere shkelje te renda fiskale .


Për të shkarkuar formularin e antarësimit, klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *