Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Antarësimi

Pjesë nga Statatuti: N E N I 4

Kushtet e Pranimit dhe te largimit nga Konfindustria

1.1.Ne Konfindustrine Shqiptare ka te drejte te anetaresohet cdo Shoqate, federate apo person juridik i rregjistruar ne rregjistrin tregtar te Gjykates Tirane qe ushtrojne aktivitetin e tij ne fushen e prodhimit dhe te ofrimit te sherbimeve si dhe te tjere te parashikuar ne piken 1.3 te nenit 1 .
1.2.Anetaret e konfindustrise duhet te pranojne statutin dhe rregulloren e miratuar dhe te depozituar ne Gjykaten e Tiranes si dhe te paguajne kuotat e caktuara .
1.3.Anetaret e konfindustrise mundet te jene anetare te shoqatave dhe te grupimeve te tjera te ndryshme, por rregullat e tyre nuk duhet te jene ne kundershtim me statutin e konfindustrise dhe veprimtaria e tyre te mos jete jo konform normave dhe parimeve te kesaj shoqate .
1.4.E drejta e anetaresise ne shoqate nuk tjetersohet, ato anetare qe perjashtohen ose vetpërjashtohen nuk kane te drejte te pasurohen nga kapitali themelor i shoqates.
1.5.Cdo anetar i shoqates ka te drejte te zgjedhe dhe te zgjidhet ne organet drejtuese, te diskutoj e te kundershtoj edhe ne rruge gjyqsore cdo vendim te marre nga organet e zgjedhura te shoqates.
1.6. Anetari humbet anetarsin kur jep dorheqjen, kur nuk paguan kuotat e anetaresis te percaktuara, kur denohet me vendim gjykata te formes se prere ose kur vertetohet se ka bere shkelje te renda fiskale .


Për të shkarkuar formularin e antarësimit, klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *