Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

Bashkëpunim Ekonomik

p1p2
Zyra Ballkanike për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla – një bashkim i 28 organizatave të zejtarëve dhe të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla në Evropën Juglindore – përfaqëson Dhomat dhe Shoqatat në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë, Kroaci, Republikën e Maqedonisë, Republikën e Malit të Zi, në Rumani, Serbi, dhe në Republikën e Moldavisë.
Zyra Ballkanike për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla është një rrjet për shkëmbimin e informacioneve dhe të përvojës midis organizatave të sipërpërmendura në Evropën Juglindore dhe Bashkimit Evropian. Partneri gjerman i Zyrës për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla është Dhoma e Zejeve në Koblenc.Gjermani.
Që nga 1 shtator 2014 Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ka miratuar zyrtarisht faza e dytë e projektit të partneritetit në mes të Dhomës së zejtarëve Koblenz dhe organizatave Artizanatit në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi dhe Serbia. Projekti është realizuar me mbështetjen financiare të Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, fondacioni SEQUA dhe Dhomës së zejtarëve Koblenz si partner kryesor.Trupi koordinues për vendet e Ballkanit Perëndimor është Shoqata Balkan Small Business. Faza e re e projektit do të zgjasë për 3 vjet dhe pritet të përfundojë në 31 mars 2017.
Në pikëpamje të gjithnjë e në rritje për rëndësinë e ndërmarrjeve artizanale dhe NVM-të në luftën kundër papunësisë në rritje sidomos në mesin e të rinjve dhe grave, vazhdimi i projektit të Ballkanit Perëndimor ka për qëllim për të trajtuar këtë problem. Në këtë lidhje shumica e aktiviteteve të projektit do të jetë i orientuar drejt ndërmarrjeve anëtare e organizatave partnere dhe rritjen e rolit të organizatës mbështetje artizanale në sektorin e NVM-ve në vendet dhe në rajonin e Evropës Juglindore. Përjashtim do të bëjë Shoqata e sapo-themeluar ballkanik e grave në Mjeshtëri i cili do të vazhdojë të zhvillojë imazhin e saj dhe kapacitetin dhe kjo është arsyeja pse aktivitetet e saj të projektit do të fokusohen në rritjen pozicionin e saj.
Në këtë fazë theksi thelbësore do të vendoset në kompanive artizanale start-up që luajnë një rol të rëndësishëm në zgjerimin e tregut. Pas objektivat në strategjinë e 2020 dhe kalimin në ekonominë e gjelbër faza e dytë e projektit do të fokusohet në fitimin e aftësive të gjelbër dhe zbatimin e politikave të gjelbra.
Objektivi kryesor i projektit për Ballkanin Perëndimor mbetet përmirësimin e punësimit dhe mundësitë financiare të mikro-ndërmarrjeve artizanale dhe organizatave të NVM-ve.
Rrjeti në mënyrë efektive duke punuar e organizatave artizanale në Evropën Juglindore kontribuon në përmirësimin e kushteve kornizë për zhvillimin e NVM-ve dhe në veçanti të grave-menaxhuar kompanitë, sipërmarrësit e rinj dhe te reja.

Duke pasur parasysh objektivin kryesor të projektit dhe artin shtet-e të organizatave partnere, rezultatet në vijim pritet që të arrihet:

Organizatat 1.Partner kanë forcuar strukturën e tyre organizative dhe kanë thelluar bashkëpunimin e tyre rajonal.
Partnerët 2.Project jemi parti shquar në dialogun politik dhe të luajë një rol aktiv në bërjen e kushteve kuadër për ndërmarrjet artizanale dhe NVM-ve në Evropën Juglindore.
Organizatat artizanale 3.The mbështesin dhe inkurajojnë potencialin e sipërmarrjes së grave, ndërmarrësve të rinj dhe te reja.
Organizatat artizanale 4. në Evropën Juglindore të angazhohen në vazhdimin e aktiviteteve të edukimit për zhvillimin e kompetencave miqësore për mjedisin dmth “aftësitë e gjelbër”.

Për të diskutuar dhe sugjerojnë aktivitetet specifike për fazën e dytë të projektit një seminar planifikimi do të mbahet në Ohër, Maqedoni në mes të 29 shtator – 1 tetor 2014 Projekti Ballkanin Perëndimor në tërësi përpiqet për përmirësimin e punësimit dhe mundësitë financiare të të mikro-ndërmarrjet artizanale dhe organizatat NVM në Evropën Juglindore.
Faza e parë e projektit që u zhvillua midis 2011 dhe 2014 u përqendrua në ndërtimin e kapaciteteve njerëzore dhe financiare të zanateve dhe organizatave të NVM-ve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të arritur këtë objektiv një numër i aktiviteteve dhe iniciativave u zhvillua pas vëzhgimit të ngushtë dhe studimin e nevojave specifike të veçanta të organizatave dhe vendet partnere.

Për informacione të mëtejshme ju lutem referojuni:
http://www.mbb-org.eu
http://www.balkan-handwerk.org/