Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

ELISAA – E-Learning Innovation and Sustainable Albanian Agriculture

p3QËLLIMI I ELISAA

Fokusi iprojektit ELISAA është për të ndërtuar kurse të formimit profesional, për të diplomuarit dhe stafit punonjës të kompanive shqiptare, në lidhje me përdorimin e biomasës nga lende jo-ushqimore. Në veçanti projekti fokusohet në një platformë te mësimit elektronik per bio-karburanteve.

Partnerët ELISAA nga P01 deri P14)
P1. Universiteti i Barit Aldo Moro, “Koordinator” Departamenti i Studimeve të Biznesit dhe të ligjit, (IT)
P2. Universiteti Bujqësor i Tiranës
P3. Universiteti Politeknik i Tiranës
P4. Universiteti “Fan S. Noli”, Korce (AL)
P5. Wien Universiteti i Ekonomisë dhe Biznesit, Instituti për Mjedisin dhe Zhvillimin Rajonal, Wien Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit
P6. Maria Curie-Sklodowska Universitetit Marii Curie-Lublin (PL),
P7. Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, AKTI Tirane Al
P8. Dyrecta Lab Conversano Bari (IT),
P9. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Fier (AL)
P10. Unioncamere Puglia Tirana (AL)
P11. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Berat (AL)
P12. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës (AL)
P13. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Lezhe (AL)
P14. Konfindustria Shqiptare. Tirana (AL)


ELISAA adreson prioritetin “Bujqësore”, sepse ajo kryen bashkëpunimin
ndërmjet universiteteve dhe industrisë bujqësore, nëpërmjet transferimit të njohurive teknologjike me një qasje të re e-Learning. Ideja është për të ndihmuar sektorin e bujqësisë për të eksploruar mundësi të reja biznesi dhe parandaluar prirjet e saj rënie.


Objektivat specifike të projektit:

Për të krijuar bashkëpunim ndërmjet universiteteve të BE-së, arsimit të lartë shqiptar
dhe ndërmarrjet në mënyrë që të përshtaten trajnimin profesional dhe hulumtime të nevojat aktuale të sektorit të bujqësisë dhe agro-industrisë, duke u fokusuar në përdor jo-ushqimore e biomasës nëpërmjet një e-learning platformë;
Për të rritur strategjinë dhe politikën e re drejt pa-ushqimore përdor i biomasës, në
veçanërisht në brezin e bio-karburantit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *