Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

COOPERATION AGREEMENTMARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

On October 2, 2014 in Tirana, signed cooperation agreement between:

KISH – Albanian Confindustria, represented by the President and legal representative of Ing. Hajredin Fratari, with address in Rr.Ismail Qemali, 29 – Tirana – Albania,

and

AMIES – MOLISANA delle Associazione dei Servizi Imprese, represented by President and legal representative Mrs.. Maria Grazia D’Adante, containing the address Ugo Foscolo, 11-86039 Termoli (CB) – Italy


KISH of AMIES sign this agreement in the belief that Small and Medium Enterprises (SMEs) play a vital role in economic and social structure of Italian and are a strategic element in the process of development, growth and the opening of the Albanian market. The objective is to support economic development through joint implementation of joint projects which enable a higher level of integration, investment and accelerate the growth of the manufacturing sector in Albania thanks to the active participation of SMEs Molises region (Italy). The Cooperation Agreement will therefore encourage harmonious and balanced development of SMEs Molises Region (Italy) with the aim of sustainable cooperation, long-term, cross-border, transnational SMEs – the Government through the promotion of entrepreneurial initiatives, support services , exchange of technical information _ investment in territorial development projects supported by the EU or by other organizations and national or international institutions.

20141002_13052120141002_130832Me date 2 tetor 2014 në Tiranë, është nënshkruar marrëveshja e bashkepunimit midis:

KISH – Konfindustria Shqiptare, perfaqesuar nga Presidenti dhe perfaqesuesi legal Ing. Hajredin Fratari, me adrese ne Rr.Ismail Qemali, 29 – Tirana – Shqiperi,

dhe

AMIES – Associazione Molisana delle Imprese e dei Servizi, perfaqesuar nga Presidenti dhe perfaqesuesja legale Znj. Maria Grazia D’Adante, me adrese ne Rrugen Ugo Foscolo, 11 – 86039 Termoli (CB) – Itali


KISH e AMIES nënshkruajne këtë Marrëveshje bashkëpunimi në besimin se Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) luajë një rol jetik në strukturën ekonomike dhe sociale italiane dhe janë një element strategjik në procesin e zhvillimit, rritjes dhe hapjes së tregut shqiptar. Objektivi është të mbështesë zhvillimin ekonomik nëpërmjet zbatimit të përbashkët të projekteve të përbashkëta të cilat mundësojnë një nivel më të lartë të integrimit, investimeve dhe përshpejtimit te rritjes së sektorit prodhues të Shqipërisë fale pjesëmarrjes aktive të NVM-ve të rajonit të Molises (Itali) . Marrëveshja e Bashkëpunimit, pra, do të inkurajojë zhvillimin harmonik dhe të balancuar të NVM-ve të Rajonit të Molises (Itali) me qëllim të bashkëpunimit të qëndrueshëm, afatgjatë, ndërkufitar, transnacionale me NVM – te shqiptare nëpërmjet promovimit të iniciativave sipërmarrëse, shërbimet mbështetëse, shkëmbimin e informacionit _ investimet teknike në projektet e zhvillimit të territorit i mbështetur nga BE-ja ose nga organizata të tjera dhe institucione kombëtare ose ndërkombëtare.

20141002_13052120141002_130832

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *