Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Publikime

Industria inovative, shanset per financim

Artikulli: “Industria inovative, shanset per financim”, qe kam shkruajtur, tek Revista Monitor, nenvizon objektivin e Projektit INERRANT, per Financime ne Industrine Inovative dhe ne Industrine 4.0. Ky projekt, me partner: Konfindustria Lecce, DIHTEC, Konfindustria Shqiptare, Dhome e Tregtise e Industrise Tirane e Dy Agjensi Rajpnale Zhvillimi ne Malin e Zi eshte nje shembull zhvillimi dhe shkembim Know how midis tre vende e: Itali- Shqiperi- Mali i Zi.

Deficiti i inovacionit çon në kufizime serioze, në drejtim të konkurrencës dhe gatishmërisë së kompanive vendase, teknologjive më të fundit në dispozicion për të përtërirë produktet. Projektet për krijimin e ekosistemeve inovative


Në vitet e fundit, vendet e kanë kuptuar rëndësinë për sipërmarrjen inovative, duke promovuar nisjen e kompanive bazuar në aktivitetet kërkimore të të rinjve. Megjithatë, në territoret e përfshira në Programin INTERREG IPA CBC (Itali, Shqipëri dhe Malin e Zi), mungesa e financimit dhe mundësive të rrjetëzimit, i pengojnë këto ndërmarrje të rriten. Për më tepër, qendrat kërkimore shpesh nuk dinë si t’i kthejnë idetë e suksesshme në produkte dhe shërbime konkrete.


Rajonet e përfshira po përpiqen të krijojnë axhendat e tyre të kë…
Projektet në ndihmë


Për t’u përballur me sfidat e përbashkëta territoriale, INERRAnT merr frymëzim nga koncepti i “Globalization”, duke krijuar risi për tregun global, por të përshtatur kulturave dhe nevojave lokale (Menon, 2014), duke propozuar një model të bazuar në qasjen e zgjeruar të ekosistemit sipërmarrës, në të cilin prania e institucioneve që përfaqësojnë të dyja kompanitë dhe hulumtimet mundësojnë ndarjen e njohurive, bazë për inovacionin dhe
konkurrencën.


Këto shkëmbime reciproke kërkojnë një strukturë institucionale, mjaft fleksibile për të nxitur ndërveprimet midis disa aktorëve që vijnë nga qeveria akademike, sociale, kulturore dhe fusha e biznesit, sipas “modelit të helixit të pesëfishtë” (Carayannis, 2012).


Projekti INERRAnT synon të krijojë një ekosistem inovativ, të ndërlidhur me aktorët kërkimorë dhe sipërmarrës në logjikën publike-private, të aftë për të nxitur dialogun midis territoreve të ndryshme, të përmirësojë veprimet kërkimore bashkëpunuese, të mbështesë mobilitetin e talenteve dhe për të forcuar kapacitetin e tërheqjes së kapitaleve private.


Për ta realizuar këtë, projekti do të zbatojë hapat e mëposhtëm operativë kryesorë:


-Mbështetja e krijimit të një rrjeti ndër-rajonal midis aktorëve kryesorë: qendrave kërkimore dhe teknologjike, kompanive dhe administratave publike;


-Përcaktimi i një modeli për qendrën e teknologjisë, i eksportueshëm në Shqipëri dhe Mal të Zi dhe i bazuar në përvojën italiane prej 20 vjetësh;
-Lehtësimi i shkëmbimit të njohurive dhe lëvizshmërisë së talenteve.

Rezultatet kryesore të projektit do të jenë:

-Ekosistemi ndër-rajonal, bizneset e rrjeteve, qendrat kërkimore, rrethet teknologjike dhe administratat publike, grupi ndërkombëtar për promovimin e Spin-off, Start-ups dhe organizatat inovative që funksionojnë, në afat të mesëm dhe të gjatë, si një qendër ndërkombëtare e aftë për të katalizuar përvojat, njohuri dhe ekspertizë;


-Qendra Teknologjike Shqiptare, e vendosur në Tiranë;


-Liveshows ndërkombëtare në të gjithë territoret e partnerëve të projektit, për të promovuar grupin e projektit, për të tërhequr fonde private të investimeve dhe për të kërkuar talentet e reja kreative dhe SME-të potenciale inovative;


-Fondi i trajnimit të vazhdueshëm.
Zhvillimi i ekosistemit sipërmarrës do të ndjekë një metodologji duke përfshirë:


1) Modeli i Biznesit si një mjet për të shprehur dhe për të sqaruar logjikën e ekosistemit për fitimin e parave (Osterwalder, 2012) dhe garantimin e qëndrueshmërisë ekonomike.


2) Vlera e Rrjetit, si rrjet i marrëdhënieve që gjeneron vlera ekonomike përmes shkëmbimeve komplekse dinamike, midis dy ose më shumë individëve, grupeve ose organizatave. (Verna
Allee, 2011).


3) Analiza e proceseve të biznesit, si një mënyrë për të gjeneruar vetëdijesim në aktorët e ekosistemit, lidhur me proceset e saj operacionale dhe treguesit kryesorë të performancës.

 


Brenda INERRAnT, Hub Digital Innovation, mund të funksionojë si një ndërmjetës i teknologjisë dhe njohurive, duke sugjeruar më shumë opsione / oferta të afta për të përmbushur nevojat e ndërmarrjeve. Qëllimi kryesor i IDIH do të ndihmojë kompanitë që të rishikojnë modelin e biznesit në një çelës dixhital, të ridizajnojnë sistemin e prodhimit dhe të ri-inxhinierojnë proceset e biznesit. IDIH do të nxisë aksesin e aftësive për t’i ndihmuar ata në vlerësimin dhe planifikimin e transformimit dixhital; do të promovojë përhapjen e praktikave më të mira në rrjetin e inovacionit; do të ofrojë mbështetje të vlefshme për qasjen në programet themeluese.