Mirëseerdhët në lidhjen direkte me institucionin qëndror të biznesit shqiptarë

QËLLIMI I ELISAA

1

Fokusi i projektit ELISAA është për të ndërtuar kurse të formimit profesional, për të diplomuarit dhe stafit punonjës të kompanive shqiptare, në lidhje me përdorimin e biomasës nga lende jo-ushqimore. Në veçanti projekti fokusohet në një platformë te mësimit elektronik per bio karburanteve.

ELISAA adreson prioritetin “Bujqësore”, sepse ajo kryen bashkëpunimin ndërmjet universiteteve dhe industrisë bujqësore, nëpërmjet transferimit të njohurive teknologjike me një qasje të re e-Learning. Ideja është për të ndihmuar sektorin e bujqësisë për të eksploruar mundësi të reja biznesi dhe parandaluar prirjet e saj ne rënie.

Objektivat specifike të projektit:Për të krijuar bashkëpunim ndërmjet universiteteve të BE-së, arsimit të lartë shqiptar dhe ndërmarrjet në mënyrë që të përshtaten trajnimin profesional dhe hulumtime të nevojat aktuale të sektorit të bujqësisë dhe agro-industrisë, duke u fokusuar në përdor jo-ushqimore e biomasës nëpërmjet një e-learning platformë;

Për të rritur strategjinë dhe politikën e re drejt pa-ushqimore përdor i biomasës, në veçanërisht në brezin e bio-karburantit.