Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Starton projekti INERRAnT

Ekosistemi Interregional për Ndërmarjet, Kerkim dhe Teknologji

 

Partner Drejtues: Shoqata e Industrialistëve të Provincës së Leçes, CONFINDUSTRIA LECCE, Itali

 

Partner: Qendra eTeknologjise se Lartë DHITECH SCARL. Lecce, Itali

Partner: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, CCIT Tirane

Partner: Konfindustria  Shqiptar. KISH

Partner: Agjencia e Zhvillimit Rajonal – Shoqata e Biznesit Ulqin RDA-UBA

Partner: Agjencia Rajonale e Zhvillimit për Bjelasicë, Komovi dhe Prokletije AZHR-BKP

 

Objektivi specifik i Programit INERRAnT është i lidhur me: “Përmirësimi i kushteve kornizë për zhvillimin e tregut ndërkufitar të NVM-ve”.

 

Për të arritur këtë, Projekti  propozon si objektiv kryesor të përgjithshëm një ekosistem inovativ, të ndërlidhur me aktorët kërkimor dhe sipërmarrës në logjikën publike-private, të aftë për të nxitur dialogun midis territoreve të ndryshme, për të forcuar veprimet kërkimore bashkëpunuese, mbështetjen e lëvizshmërisë së talenteve dhe rritjen e kapacitetit të tërheqjes së kapitaleve private.

Ky ekosistem, përmes Qendrës Ndërkombëtare të Inovacionit Dixhital, i përbërë nga laboratore të ideve inovative, kompanive inovative (spin-off, spin-outs, start-up) dhe nga Laboratorë Publiko-Privat, do të garantojë:

 

• Mbështetje për NVM-të në identifikimin e nevojave, mundësive dhe mundësive teknologjike të përshtatshme, ndoshta duke i përcjellë ato në lëndë të kualifikuara në rrjetin DIH (publik dhe privat);

• Mentorimi dhe trajnimi në fabrikë (menaxherët dhe operatorët);

• Mbështetje në ndërtimin e projekteve të Industria 4.0;

• Konsulencë strategjike në fushat e Industrisë 4.0 (ligjore – IPR, taksimi, modelimi i biznesit, vlerësimi i projektit të investimeve);

• Lehtësimin e shkëmbimit të njohurive dhe lëvizshmërisë së talenteve, forcimin e kompetencave dhe aftësive të aktorëve kryesorë të R & D dhe partnerëve të përfshirë dhe zhvillimin e përmbajtjeve inovative përmes të cilave zhvillohen aktivitete hulumtuese që synojnë prodhimin e ekspertizës së re shkencore dhe teknologjike;

• Mbështetje për qasje në fonde publike dhe private.

 

Për të realizuar këtë, do të zbatohen 3 objektiva specifikë:

 

• SO1 – Promovimi i kompanive të reja inovative dhe bashkëpunimi ndërmjet palëve kryesore të interesit territorial;

• SO2 – Lehtësimi i shkëmbimit të njohurive dhe lëvizshmërisë së talenteve;

• SO3 – Mbështetja e marrëdhënieve me institucionet ndërkombëtare dhe vendosja në treg e produkteve / shërbimeve.

Falë praktikës më të mirë, të përfaqësuar nga Dhitech, projekti do të vendosë një Qendër të re Teknologjike në Tiranë, e cila do të bëhet pika referencë për Ekosistemin për Shqipërinë dhe Malin e Zi në shkallë të parë dhe pastaj për të gjithë Ballkanin dhe Europën Lindore.