Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Launching of INERRAnT Project Starton projekti INERRAnT

INterregional Ecosystem for Entrepreneurship, Research and Technology


Leader Partner: The Industrialist’ Association of the Lecce’s Province, CONFINDUSTRIA LECCE

Partner: DHITECH High Technological District DHITECH SCARL

Partner: Chamber of Commerce and Industry, Tirana CCIT

Partner: Albanian Confindustry KISH

Partner: Regional Development Agency – Ulcinj Business Association RDA-UBA

Partner: Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije RDA-BKP


The Programme’s specific objective INERRAnT is connected with, is “Enhance the framework conditions for the development of SME’s crossborder market”. In order to achieve it, it proposes as main overall objective an innovative ecosystem, inter-linked with research and entrepreneurial actors in public-private logic, able to foster dialogue between different territories, strengthen
collaborative research actions, supporting talents mobility and enhance the capacity of attracting private capitals.

This ecosystem, through the International Digital innovation Hub, composed by laboratories of innovative ideas, innovative companies (spin-offs , spin-outs, start-up) and by Public-Private Laboratories, will guarantee:

• support for SMEs in identifying appropriate needs, opportunities and Technological options possibly by redirect them to qualified subjects in the DIH network (public and private);

• mentoring and training at the factory (managers and operators);

• support in the construction of Industria 4.0 projects;

• strategic consulting on Industry 4.0 domains (legal – IPR, taxation, business modeling, investment project evaluation);

• facilitating knowledge sharing and talents mobility, strengthening competencies and skills of the main R&D stakeholders and involved partners and developing innovative contents through which conducting research activities aimed at producing new scientific and technological expertise;

• support for access to public and private funding.

In order to realize this, 3 specific objectives will be implemented:

• SO1 – Promoting new Innovative Companies and collaboration among main territorial stakeholders;

• SO2 – Facilitating knowledge sharing & talents mobility;

• SO3 -Supporting relations with international institutions and market placement of products/services.

Thanks to the best practice, represented by Dhitech, the project will set a new Technological Centre in Tirana, which will become the reference point for the Ecosystem for Albania and Montenegro in first instance, and then for all the Balkans and the East Europe.


Ekosistemi Interregional për Ndërmarjet, Kerkim dhe Teknologji

 

Partner Drejtues: Shoqata e Industrialistëve të Provincës së Leçes, CONFINDUSTRIA LECCE, Itali

 

Partner: Qendra eTeknologjise se Lartë DHITECH SCARL. Lecce, Itali

Partner: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, CCIT Tirane

Partner: Konfindustria  Shqiptar. KISH

Partner: Agjencia e Zhvillimit Rajonal – Shoqata e Biznesit Ulqin RDA-UBA

Partner: Agjencia Rajonale e Zhvillimit për Bjelasicë, Komovi dhe Prokletije AZHR-BKP

 

Objektivi specifik i Programit INERRAnT është i lidhur me: “Përmirësimi i kushteve kornizë për zhvillimin e tregut ndërkufitar të NVM-ve”.

 

Për të arritur këtë, Projekti  propozon si objektiv kryesor të përgjithshëm një ekosistem inovativ, të ndërlidhur me aktorët kërkimor dhe sipërmarrës në logjikën publike-private, të aftë për të nxitur dialogun midis territoreve të ndryshme, për të forcuar veprimet kërkimore bashkëpunuese, mbështetjen e lëvizshmërisë së talenteve dhe rritjen e kapacitetit të tërheqjes së kapitaleve private.

Ky ekosistem, përmes Qendrës Ndërkombëtare të Inovacionit Dixhital, i përbërë nga laboratore të ideve inovative, kompanive inovative (spin-off, spin-outs, start-up) dhe nga Laboratorë Publiko-Privat, do të garantojë:

 

• Mbështetje për NVM-të në identifikimin e nevojave, mundësive dhe mundësive teknologjike të përshtatshme, ndoshta duke i përcjellë ato në lëndë të kualifikuara në rrjetin DIH (publik dhe privat);

• Mentorimi dhe trajnimi në fabrikë (menaxherët dhe operatorët);

• Mbështetje në ndërtimin e projekteve të Industria 4.0;

• Konsulencë strategjike në fushat e Industrisë 4.0 (ligjore – IPR, taksimi, modelimi i biznesit, vlerësimi i projektit të investimeve);

• Lehtësimin e shkëmbimit të njohurive dhe lëvizshmërisë së talenteve, forcimin e kompetencave dhe aftësive të aktorëve kryesorë të R & D dhe partnerëve të përfshirë dhe zhvillimin e përmbajtjeve inovative përmes të cilave zhvillohen aktivitete hulumtuese që synojnë prodhimin e ekspertizës së re shkencore dhe teknologjike;

• Mbështetje për qasje në fonde publike dhe private.

 

Për të realizuar këtë, do të zbatohen 3 objektiva specifikë:

 

• SO1 – Promovimi i kompanive të reja inovative dhe bashkëpunimi ndërmjet palëve kryesore të interesit territorial;

• SO2 – Lehtësimi i shkëmbimit të njohurive dhe lëvizshmërisë së talenteve;

• SO3 – Mbështetja e marrëdhënieve me institucionet ndërkombëtare dhe vendosja në treg e produkteve / shërbimeve.

Falë praktikës më të mirë, të përfaqësuar nga Dhitech, projekti do të vendosë një Qendër të re Teknologjike në Tiranë, e cila do të bëhet pika referencë për Ekosistemin për Shqipërinë dhe Malin e Zi në shkallë të parë dhe pastaj për të gjithë Ballkanin dhe Europën Lindore.