Tel: 00355 4 2223991; 00355682021894

Qendra Kryesore E Biznesit Ne Shqiperi.

Meeting with Deputy Minister of Economy and representatives of Italian businessTakim me Zv.ministrin i Ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit Italian

Albania is currently seen as the best alternative in Italian investments.

Such a fact is confirmed by the Italian business representatives during a meeting they held yesterday with Deputy Minister of Economy, Brunilda Paskali.
“Following the recent turmoil in our traditional markets (Tunisia, Egypt, etc..), Italian investments have faced difficulties, seeing as the best alternative, its neighboring country, Albania” – is exactly expressed during the meeting, President Konfindustrias Honor in Italy, Giovanni Firera. Adding that Albania is seen with such a look of Italian businessmen, also because of its geographical position.
And by combining these two such as importants elements for private enterprise, Firera said that our country is seen as very attractive for investment by the Italian. Among others, he did not mention the fact that Albania shows a special hospitality and friendship, a factor that adds to convince them that Italian entrepreneurs to take the initiative to invest in our country.Associated with such a fact, Firera said that about 30 businesses from Sicily and Piemonte region have shown interest to invest in Albania. Specifically, according to him, it comes to investments they expect to take in areas such as construction, renewable energy, agriculture or in the pharmaceutical.
For his part, Deputy Minister of Economy, Brunilda Paskali said that such ventures from the neighboring country, to our country, are welcome. Expressing satisfaction that the Italian side interests appeared to touch almost all areas of investments in the economy, he also cited the fact that such enterprises enjoy the support of the Albanian party and our government in particular.

In general, according to him, the reforms of Albanian government in terms of business climate, in terms of attracting foreign investors, but also other reforms dealing with the structure of the Albanian economy are precisely those appropriate for the approach Albania towards European Union “. “The reforms undertaken in reforming the economy, called structural reforms, but also that of taxation, have enabled the Albanian economy to successfully withstand global economic crisis, and enable the achievement of record numbers, thanks to the contribution Italian investors “, – Paskali suggested. Adding that “Albania offers many opportunities and tremendous potential to invest in the oil, gas, tourism, pharmaceutics, etc.”. This, according to Deputy Minister of Economy, not only because of the flexibility of its labor market, not just for the sake of the fiscal regime of the lowest in the world, but also for all kinds of infrastructure vulnerable to government Albania offers to help domestic and foreign investors.
In the end the vice. Minister Paskali presented the latest initiative of the Albanian Government Incentives in Fason Industries.
This broshur in three languagies, English, Italian and Albanian, is in Info Desk of Albanian Confindustry
Shqipëria shihet aktualisht, si alternativa më e mirë për investimet italiane.
Një fakt I tillë është pohuar nga përfaqësuesit e biznesit italian, gjatë një takimi që ata zhvilluan dje me zv.ministren e Ekonomisë,Tregtise dhe Sipermarjes Brunilda Paskali.
“Pas trazirave në tregjet tradicionale (Tunizi, Egjipt etj.),ku investimet italiane kanë hasur në vështirësi, eshte pare si alternativën më të mirë shtetin fqinj, Shqipërine”, – është shprehur saktësisht gjatë këtij takimi, Presidenti i Nderit të Konfindustrise Shqiptare në Itali, Giovanni Firera. Duke shtuar se Shqipëria shihet me një sy të tillë prej biznesmenëve italianë, edhe për shkak të pozicionit të saj gjeografik. E duke ndërthurur këto dy elemente shumë të rëndësishme për sipërmarrjen private si të tillë, Firera tha se vendi ynë shihet si mjaft tërheqës për investime nga pala italiane. Mes të tjerash, ai nuk la pa përmendur edhe faktin se Shqipëria tregon një mikpritje e miqësi të veçantë ndaj Italisë, faktor i cili u shtohet atyre që i bindin sipërmarrësit italianë të ndërmarrin nismën për të investuar në vendin tonë. Lidhur me një fakt të tillë, Firera u shpreh se rreth 30 biznese nga Sicilia dhe rajoni i Piemontes kanë shfaqur interesin për të investuar në Shqipëri. Konkretisht, sipas tij, bëhet fjalë për investime që ata parashikojnë të ndërmarrin në fusha të tilla si ndërtimi, energjia e rinovueshme, turizem, bujqësi apo edhe në atë farmaceutike.

Nga ana e saj, zv.ministrja i Ekonomisë, B. Paskali, u shpreh se të tilla sipërmarrje nga vendi fqinj, drejt vendit tonë, janë të mirëpritura. Duke shprehur kënaqësinë që pala italiane shfaq interesat për të prekur pothuajse të gjitha fushat mbi investimet në ekonomi, ajo përmendi gjithashtu edhe faktin se të tilla sipërmarrje gëzojnë mbështetjen e palës shqiptare dhe qeverisë sonë në veçanti. Në tërësi, sipas saj, reformat që ka marrë qeveria shqiptare në drejtim të klimës së biznesit, në drejtim të thithjes së investitorëve të huaj, por gjithashtu edhe reformat e tjera që kanë të bëjnë me strukturën e ekonomisë shqiptare janë pikërisht ato të duhurat për afrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian”. “Edhe reformat e ndërmarra në reformimin e ekonomisë, reforma e quajtur strukturale, por edhe ajo e fiskalitetit, kanë mundësuar që ekonomia shqiptare ta përballojë me sukses të plotë krizën ekonomike mbarëbotërore, si dhe të bëjë të mundur arritjen e shifrave rekord, falë edhe kontributit të investitorëve italianë”, – bëri me dije Paskali. Duke shtuar se “Shqipëria ofron shumë mundësi apo potenciale të jashtëzakonshme për të investuar në sektorin e naftës, gazit, turizmit, farmaceutikës, industrise fason etj”. Kjo, sipas zv.ministrit shqiptar të Ekonomisë, jo vetëm për shkak të fleksibilitetit të tregut të saj të punës, jo vetëm për hir të regjimit fiskal ndër më të ulëtit sot në botë, por gjithashtu për të gjithë llojet e infrastrukturave të prekshme që qeveria shqiptare ofron në ndihmë të investitorëve vendas e
të huaj.
Ne fund zv. Ministrja Paskali prezantoi nismen e fundit te Qeverise Shqiptare mbi Incentivat
ne Industrine Fason.
Nisma ne tre gjuhe Anglisht, Italisht, Shqip, eshte edhe ne Info Desk te Konfindustrise Shqiptare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *